Yuyuan Garden

Shanghai Center

Tongji University: Building C